Vragen van Nicolaï (PvdD) over arres­tatie jour­nalist Volks­krant tijdens ER-demon­stratie


Indiendatum: 12 okt. 2021

Vragen aan de minister van Justitie en de minister van BZK:

1. Is het waar dat een journalist van de Volkskrant, Mac van Dinther, gearresteerd is tijdens de uitoefening van zijn functie tijdens het Extinction Rebellion (ER)- protest van 11-10?

2. Is het waar dat de journalist een duidelijk zichtbare politieperskaart droeg waarvan de echtheid door de politie in twijfel getrokken werd? Zonee, wat was dan de situatie?

3. Is het waar dat de journalist voorafgaand aan zijn arrestatie zonder reden gevraagd werd zich te identificeren? Zonee, wat was dan de situatie ?

4. Is het waar dat een agent de journalist belemmerde kennis te nemen van het politie-optreden teneinde daarvan verslag te doen? Zonee, wat was dan de situatie?

5. Is het waar dat de journalist door een agent met geweld tegen de zijkant van een politiebusje geduwd/ gegooid is? Zonee, wat was dan de situatie?

6. Is het waar dat de journalist in kwestie niet te horen kreeg op basis waarvan hij gearresteerd werd? Zonee, wat was dan de situatie?

7. Is het waar dat de materialen waarmee de journalist zijn werk deed zijn afgenomen en dat zijn bewegingsvrijheid en bloedtoevoer werd belemmerd mbv strak aangetrokken polsbanden? Zonee, wat was dan de situatie?

8. Is het waar dat de journalist 4 uur lang is vastgezet in een krap hokje in een arrestantenbus, samen met gearresteerde actievoerders bij gebrek aan cellen? Zonee, wat was dan de situatie? En zo ja, waarom is in die periode niet gecontroleerd dat hij inderdaad journalist was, iets wat hij meerdere malen aangaf bij de politie?

9. Is het waar dat de zuurstoftoevoer beperkt was bij gebrek aan c.q. uitgevallen ventilatie en is het waar dat de journalist pas na drie kwartier na diens verzoek daartoe gebruik mocht maken van het toilet dat bestond uit een smerige open Dixie op een parkeerterrein? Zonee, wat was dan de situatie?

10. Is het waar dat de journalist na vier uur werd buitengezet zonder informatie over de procedure en de verdenking? Zonee, wat was dan de situatie?

11. Is het waar dat de journalist meerdere malen bezwaar gemaakt heeft tegen het feit dat hij werd belemmerd in de uitoefening van zijn functie, maar daarin niet gehoord werd? Zonee, wat was dan de situatie?

12. Kunt u aangeven hoe de aanklacht tegen de journalist luidt en wat de verdere procedure zal zijn?

13. Hoe beoordeelt u de proportionaliteit van het politie-optreden tijdens het ER-protest, in relatie tot dat bij de boerenprotesten in Den Haag? Kunt u aangeven hoeveel mensen er zijn gearresteerd tijdens het ER-protest en hoeveel tijdens de boerenprotesten in 2019, 2020 en 2021 en hoe duidt u die verschillen gerelateerd aan de zwaarte van gemaakte overtredingen? Kunt u gedetailleerd ingaan op de verschillen in ordeverstoring en door demonstranten aangerichte vernielingen c.q. gebruikt geweld?

14. Was er reden voor de politie om harder in te grijpen tegen de ER demonstranten dan tegen wetsovertreders tijdens de boerenprotesten? Zoja, welke reden? Zonee, hoe verklaart u dan het gepercipieerde verschil in optreden en hoe beoordeelt u dat?

15. Hoe beoordeelt u het politie-optreden jegens Mac van Dinther in relatie tot de persvrijheid en de bescherming van journalisten?

16. Hoe beoordeelt u het feit dat de politie de echtheid van door haarzelf uitgegeven politieperskaarten in twijfel trekt? Bent u voornemens andere herkenningstekens te verstrekken aan journalisten die voor de politie meer herkenbaar of ter plaatse controleerbaar zijn in het belang van de persvrijheid? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zonee, waarom niet?

17. Is het waar dat het kabinet zich zorgen maakt over de veiligheid van journalisten en hoe moet die bezorgdheid geduid worden wanneer als zodanig herkenbare journalisten door de politie belemmerd worden hun werk te doen?

18. Bent u bereid excuses te maken aan Mac van Dinther door de behandeling die hem ten deel gevallen is waardoor het hem onmogelijk gemaakt werd zijn werk naar behoren te verrichten? Zonee, waarom niet? Zoja, welke gevolgen wilt u daaraan verbinden m.b.t schadevergoeding en wijziging van de geweldsinstructie in de omgang van politie en pers?

19. Wordt er een justitieel onderzoek ingesteld naar de handelwijze van de politie tijdens het optreden bij de ER blokkade? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

20. Wilt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden binnen 10 dagen na ontvangst?