Vragen van Christine Teunissen (PvdD) over Afrika-strategie van de Europese Commissie


Indiendatum: mrt. 2021

  1. Wat betreft het klimaat legt het kabinet prioriteit bij het “vergroten van de weerbaarheid, het treffen van aanpassingsmaatregelen, het werken aan ambitieuze nationale klimaatplannen en lange termijn strategieën in lijn met de Overeenkomst van Parijs”. Waarom benoemt het kabinet wel specifiek adaptatie (aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering) en niet mitigatie (het terugdringen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen)? Welke stappen acht het kabinet noodzakelijk in de EU-Afrika samenwerking om te komen tot mitigatie van broeikasgassen?

  2. Is het kabinet met de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat een onbaatzuchtige gezamenlijke aanpak van klimaatverandering leidend zou moeten zijn, en niet de Nederlandse commerciële belangen?

  3. Het kabinet merkt een lange termijn strategie in lijn met de Overeenkomst van Parijs aan als prioriteit. Naast de internationale doelstellingen is in de Overeenkomst tevens opgenomen dat rijke landen ontwikkelingslanden financieel zullen steunen bij het terugbrengen van hun eigen uitstoot. Op welke manier moet de EU volgens het kabinet invulling geven aan deze afspraak met betrekking tot de samenwerking met Afrikaanse landen?

  4. Op het gebied van economische groei, investeringen en werkgelegenheid wil het kabinet onder andere verder samenwerken op het gebied van voedsel en landbouw in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). SDG 14 en 15 beogen het beschermen van de biodiversiteit, die zich momenteel in een crisis bevindt. De (industriële) landbouw vormt een van de grootste drijvende krachten achter het biodiversiteitsverlies in Afrika. In welke mate draagt Nederland met de export van landbouwsystemen momenteel bij aan het biodiversteitsverlies in Afrika? Exporteert Nederland pesticiden naar Afrikaanse landen?

  5. Is het kabinet met de Partij voor de Dieren-fractie van mening dat een van de peilers in de EU-Afrika strategie het behouden en versterken van de biodiversiteit zou moeten zijn, ook in het kader van de SDG’s? Zo ja, waarom ontbreekt biodiversiteit als een van de peilers in de kabinetsappreciatie? Is het kabinet met de PvdD-fractie van mening dat in de samenwerking op het gebied van landbouw en voedsel biodiversiteitsverlies ten alle tijden voorkomen moet worden? Zo ja, op welke manier?

  6. Klopt het dat Nederland momenteel op grote schaal vlees exporteert naar Afrikaanse landen? Zo ja, wat is de omvang van deze export? Wat gaat het kabinet doen om te voorkomen dat deze export de opbouw van lokale economieën dwarsligt?

  7. In de EU- Afrika strategie ontbreekt een integrale aanpak van de biodiveristeitscrisis. Toch beogen SDG14 en 15 bescherming van de biodiversiteit. Op welke manier zou de EU volgens het kabinet gevolg moeten geven aan deze twee SDG’s in de EU-Afrikastrategie?

  8. Het kabinet ziet graag een aanvullende aanpak van de aanzienlijke en toenemende schuldenproblematiek in een groot deel van de Afrikaanse landen. Erkent het kabinet dat Nederland momenteel zelf bijdraagt aan de schuldenproblematiek in Afrika door bijvoorbeeld het handelsverdrag met Oeganda waardoor de Oegandese Staat 21 miljoen misloopt?1 Kan de regering in kaart brengen op welke manieren Nederland nog meer bijdraagt aan schuldenproblematiek in Afrikaanse landen? Op welke manier gaat Nederland zich inspannen om activiteiten die bijdragen aan de schuldenproblematiek te stoppen?

Interessant voor jou

Vragen van Peter Nicolaï (PvdD) over vaccinatiebewijzen

Lees verder

Vragen van Niko Koffeman (PvdD) over houtige biomassa

Lees verder

    Learn More Doneer