Vragen Teunissen (PvdD) over Reali­sa­tieplan LNV


Ambities kring­loop­landbouw gaan niet ver genoeg

Indiendatum: dec. 2019

De leden van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennisgenomen van het Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, waarin het kabinet de ambitie uitspreekt dat Nederland in 2030 koploper is in kringlooplandbouw. De fractie heeft daar nog enkele vragen over.

1. Kringlooplandbouw is een systeem waar niemand tegen kan zijn, ook de Partij voor de Dieren niet. Onze fractie vindt echter dat de minister in dit Realisatieplan te weinig principiële keuzes maakt en te veel leunt op losse projecten en pilots. Een duidelijke visie met samenhangend beleid ontbreekt. Terwijl de biodiversiteit de afgelopen decennia met 85% is verminderd en de natuur wordt bedekt met een dikke laag stikstof, leidt dit niet tot de acties die zo nodig zijn. Het plan is een samenraapsel van voornemens, pilots, taskforces en een bloemlezing van initiatieven die al lopen. De ecologische crisis waarin Nederland zich bevindt wordt grotendeels veroorzaakt door de intensieve landbouw en veeteelt. Die crisis kan alleen worden aangepakt door krimp van de veestapel, maar daarover wordt in het plan met geen woord gerept. Hoe ziet de minister dit? Kringlooplandbouw zonder krimp is volgens de Partij voor de Dieren slechts symptoombestrijding, zonder de oorzaak aan te pakken.

2. In het Realisatieplan worden geen concrete maatregelen voor het afbouwen of verbieden van landbouwgif genoemd. Nederland is in Europa koploper bij het gebruik van landbouwgif. Wat zijn de plannen van de minister als het gaat om het uitbannen van glyfosaat en het stoppen met neonicotinoïden?

3. In het Realisatieplan wordt niet gesproken over dierenwelzijn. Is dat een bewuste keuze van de minister? Zo ja, kan ze toelichten waarom ze dat onderwerp niet betrekt bij de ambities voor kringlooplandbouw?

4. Nederland is achterblijver op het gebied van biologische landbouw: slechts 3,3% van de landbouwgrond wordt biologisch bewerkt. Biologische boeren zijn de pioniers op het gebied van kringlooplandbouw, dragen niet bij aan het mestoverschot en werken samen aan de natuur. Hoewel bioboeren wel onder de noemer ‘innovatie’ worden geschaard, wordt in het plan geen ambitie uitgesproken om het biologisch landbouwareaal te vergroten. Kan de minister dit toelichten?

5. Tot slot: in het Realisatieplan benoemt de minister de consequenties van circulaire landbouw voor de internationale handel. Over de import schrijft zij: "Nederland importeert veel agrarische producten en ook in 2030 zal een deel van de producten in de Nederlandse schappen nog uit of via het buitenland komen. Toewerken naar een circulaire land- en tuinbouw in Nederland betekent daarom ook toewerken naar verdere verduurzaming van de import, oftewel de herkomst van deze agrarische producten" (p. 33). Hoe verhoudt zich het Realisatieplan tot het sluiten van vrijhandelsverdragen met de Mercosur-landen en Canada? De positieve impact van kringlooplandbouw wordt volgens de Partij voor de Dieren teniet gedaan wanneer de minister de deuren open zet voor goedkoop pluimvee en rundvlees uit landen waar de regelgeving op het gebied van voedselproductie en dierenwelzijn minder streng is dan de Nederlandse en Europese. Kringlooplandbouw en de Mercosur-deal en CETA verdragen elkaar niet. Graag een reactie van de minister.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nicolaï (PvdD) over Omgevingswet

Lees verder

Schriftelijke vragen Nicolaï (PvdD) over spoedwet stikstof

Lees verder

    Learn More Doneer