Vragen Nicolaï (PvdD) over het advo­ca­ten­kantoor Pels-Rijcken


Indiendatum: mrt. 2022

Vragen van het lid Nicolaï (Partij voor de Dieren) naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van het lid Otten, ontvangen op 4 februari 2022.

Vraag 1

Hanteert de rijksoverheid bij het inschakelen van advocaten-kantoren normen die vereisen dat het betreffende kantoor gevrijwaard is van racistisch en sociaal onveilig gedrag van kantoorgenoten?

Zo ja, welke normen zijn dat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Is de minister bekend met het artikel onder de kop “Racisme en geschreeuw bij landsadvocaat Pels Rijcken” dat op 3 november 2021 in de NRC is verschenen?

Vraag 3

Deelt de minister de opvatting van de Partij voor de Dieren dat advocaten van het kantoor Pels Rijcken niet mogen worden ingeschakeld door de Staat der Nederlanden als blijkt dat het racistisch en vernederend gedrag binnen het kantoor dat in het artikel is beschreven, is voorgevallen?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Indien de minister de in de vorige vraag omschreven opvatting deelt, heeft die opvatting er inmiddels dan toe geleid dat na het verschijnen van het artikel de rijksoverheid niet langer gebruik maakt of zal maken van de diensten van het kantoor Pels Rijcken?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, per welke datum is besloten af te zien van verdere inschakeling van het kantoor van Pels Rijcken?

Vraag 5

Deelt de minister de opvatting van de Partij voor de Dieren dat als het in het artikel beschreven gedrag van kantoorgenoten van Pels Rijcken is voorgevallen, er sprake is van een bedrijfscultuur die niet van de ene op de andere dag zal kunnen worden veranderd en waarvoor geldt dat verbetermaatregelen pas na jaren mogelijk effect zullen hebben?

Zo nee, op grond van welke gegevens komt de minister tot dat oordeel? Zo ja, brengt dat dan mede dat voor een langere periode zal moeten worden afgezien van het inschakelen van heet kantoor Pels Rijcken, en in dat geval: voor welke periode?