Vragen Nicolaï (PvdD) over gegeven infor­matie tijdens het werk­bezoek aan het Cara­ï­bisch deel van het Koninkrijk


Indiendatum: 14 mei 2024

De leden van de PvdD hebben naar aanleiding van de informatie die zij ontvingen tijdens het werkbezoek aan het Caraïbisch deel van het Koninkrijk de volgende vragen.

De grootste economische pijler van Saba is nog steeds de Medical School. Tijdens een presentatie over de economische situatie werd aangegeven dat het aantal studenten sterk dalende is. Dat zou – als die ontwikkeling doorzet – ernstige gevolgen kunnen hebben voor de inkomsten van het eiland.

Kunt u cijfers verstrekken over de afgelopen 10 jaar betreffende het aantal studenten en het aandeel in het BBP dat samenhangt met de Medical School?

Indien de aantallen studenten dalen, is er onderzoek verricht naar de oorzaak daarvan en zo niet bent u bereid om te bewerkstelligen die oorzaak te onderzoeken en na te gaan op welke wijze een eventuele dalende trend van deelname van studenten kan worden gestopt?

Kunt u bevestigen dat er zorgen bestaan over de invloed van China op de eilanden van het Caraïbisch deel van het Koninkrijk? Zo ja, welke invloed doet zich voor en op welke wijze neemt het koninkrijk – indien deze invloed in geopolitiek en strategisch kader onwenselijk wordt geoordeeld – stappen om de invloed te beperken of terug te dringen?

Kunt u bevestigen dat de eilanden in het kader van sanctiewetgeving te maken kunnen krijgen met handelsbeperkingen, bijvoorbeeld van de handel met Venezuela? Is erin voorzien dat ondernemingen op de eilanden gecompenseerd kunnen worden indien handelsactiviteiten worden verboden? Zo niet, bent u bereid op dat punt maatregelen te treffen?

Kunt u bevestigen dat de drie autonome eilanden te maken hebben met een tekort aan deskundig ambtelijk personeel wat van invloed is op de mogelijkheid om tot een goede realisering van de overheidstaken te komen?

Ieder jaar gaan veel jongeren van die eilanden in Nederland studeren maar niet iedereen komt terug om op de eilanden te gaan werken zodat in feite sprake is van een zogeheten ‘brain drain’.

In dat verband komen de volgende vragen op:

a. kunt u aangeven hoeveel jongeren van Curaçao, Aruba en St Maarten jaarlijks komen studeren in Nederland en welke studieschulden door deze studenten worden opgebouwd?

b. is er onderzoek naar de beweegredenen van studenten die de studie volbracht hebben, om niet naar hun eiland terug te keren om daar werkzaam te zijn?

c. is het aannemelijk dat hoge studieschulden en het gegeven dat in Nederland meer kan worden verdiend, eraan in de weg staan dat zulke studenten een werkkring in de overheidssector van hun eiland ambiëren?

d. is het aannemelijk dat een drempel voor zo’n terugkeer mede is gelegen in het feit dat betaalbare huurwoonruimte op de eilanden niet beschikbaar is en de studieschuld eraan in de weg staat dat een koopwoning op het eiland kan worden gerealiseerd?

e. Bent u bereid te onderzoeken of een regeling die erin voorziet dat de studieschuld van studenten die hun studie in Nederland hebben volbracht en die voor een periode (bijvoorbeeld vijf jaar) een werkkring aanvaarden bij de overheid van hun eiland geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd, ertoe kan leiden dat de bestuurskracht van de eilanden wordt versterkt, zodat minder technische hulp vanuit Nederland nodig zal zijn, wat tot een kostenbesparing zal leiden?

Kunt u bevestigen dat de bestuurskracht op de eilanden mede wordt ondermijnd doordat het aantrekkelijk is om vanuit overheidsdienst over te gaan naar de private sector. Zo ja, heeft Nederland in de vorige eeuw ook niet zo’n situatie gekend die ertoe geleid heeft dat de overheidssalarissen in bepaalde functies in betekende mate zijn verhoogd?

Kunt u bevestigen dat als de autonome eilanden zo’n beleid zouden willen voeren, zij aanlopen tegen eisen vanuit Nederland die eraan in de weg staan om ambtelijke salarissen te verhogen? Zo ja, hoe moeten die eilanden dan bereiken dat capabele mensen in overheidsdienst kunnen worden ‘vastgehouden’?

Interessant voor jou

Bijdrage Koffeman (PvdD) over klimaatbeleid luchtvaart - brief EK 31.936, AV

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers & Nicolaï (PvdD) naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst op 14-5-2024 over de wet Dieren

Lees verder

    Learn More Doneer