Bijdrage Koffeman (PvdD) over klimaat­beleid lucht­vaart - brief EK 31.936, AV


Indiendatum: apr. 2024

Vragen punt 3 commissie IWO – 23 april 2024

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de brief EK 31.936, AV. Ze hebben daarover nog een aantal aanvullende vragen.

- Kan de minister aangeven hoeveel de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart sinds het einde van de coronaperiode (medio 2022) is toegenomen in vergelijking met 2021?

- Bent u van mening dat de verminderde inzet van vliegverkeer in de coronaperiode voldoende benut is om het vliegverkeer na afloop van corona structureel op een lager niveau te brengen ? Zo nee, waarom niet?

- Kunt u een beeld geven van het aantal vluchten met private jets van en naar Nederlandse luchthavens in de afgelopen drie jaar en de uitstoot van schadelijke stoffen die daarmee gepaard ging?

- Bent u bereid een verbod op private jets in te voeren of tenminste een ontmoedigingsbeleid te voeren door de kosten van externaliteiten volledig door te berekenen in start- en landingsrechten voor private jets? Zo nee, waarom niet?

- Deelt u de mening dat het luchthavens verboden zou moeten worden het recht op vervuiling te kopen vanuit andere vervuilende sectoren zoals de veeteelt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over de liberalisering van de handel met Oekraïne

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over gegeven informatie tijdens het werkbezoek aan het Caraïbisch deel van het Koninkrijk

Lees verder

    Learn More Doneer