Vragen Nicolaï (PvdD) over de toezegging afschrift rapportage discri­mi­natie en racisme rijks­overheid (35.741)


Indiendatum: 26 mrt. 2024

Vragen van de leden van de fractie van de PvdD n.a.v. de brief van de staatssecretaris over de PER.

De leden van de fractie van de PvdD hebben met ontsteltenis kennis genomen van de onderzoeksresultaten van de personeelsenquête over racisme op de werkvloer. Zij delen de mening van u dat deze resultaten verontrustend en onacceptabel zijn. In verband daarmee hebben zij de volgende vragen.

Vraag 1

Kunt u aangeven op welke wijze het vervolgonderzoek zal plaatsvinden en wat bedoeld wordt met focusgroepen?

Vraag 2

U geeft aan dat 35% van de respondenten die zelf racisme hebben ervaren, het besproken heeft met de leidinggevende en dat zij het in mindere mate besproken hebben met een vertrouwenspersoon of integriteitscoördinator.

Vraag 2a

Wat kan de oorzaak zijn dat de vertrouwenspersoon of integriteitscoördinator – die juist zijn aangesteld voor zulke klachten – niet benaderd worden?

Vraag 2b

65% heeft de leidinggevende niet benaderd terwijl deze juist bescherming zou moeten bieden. Wat gaat u eraan doen dat het vertrouwen wordt bevorderd dat een leidinggevende bescherming zal bieden?

Vraag 3

Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de respondenten die ervaren racisme heeft besproken, aangeeft dat het verder niet is opgepakt en dat 54% van de respondenten die de afgelopen 12 maanden racisme heeft ervaren en dit met iemand heeft besproken, niet tevreden is met hoe het voorval van het ervaren racisme is afgehandeld.

Deelt u de mening van de leden van de fractie dat op dit punt op korte termijn maatregelen op institutioneel niveau vereist zijn? Welke maatregelen komen daarvoor in aanmerking?

vraag 4

U spreekt over het risico dat maatregelen gericht op veranderen van opvattingen van individuen en maatregelen gericht op gedragsverandering “weerstand” kunnen oproepen.

Vraag 4a

Waarom is dat een risico? En zo ja, waarom zou dat risico in de weg moeten staan aan het nemen van maatregelen?

Vraag 4b

Als geruime tijd is ‘integriteit’ van ambtenaren een belangrijk item en wordt integriteitsschending disciplinair aangepakt. Ziet u met het oog op eventuele disciplinaire aanpak een verschil tussen gedragingen van ambtenaren die in strijd met integriteitseisen zijn en gedragingen die als racistisch moeten worden aangemerkt?

Vraag 4c

Deelt u de mening van de leden van de fractie dat ook als opvattingen (nog) niet veranderd zijn, gedragingen weldegelijk kunnen worden veranderd?

Vraag 5

Acht u het mogelijk dat als binnen de organisatie duidelijk is dat racistische bejegening van collega’s direct zal leiden tot disciplinaire maatregelen en dat op dat punt een ‘lik op stuk’-beleid zal worden gevoerd, kan worden bereikt dat het racistisch gedrag kan worden teruggedrongen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen worden dan overwogen om zo’n beleid op korte termijn in te voeren?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over de Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking

Lees verder

    Learn More Doneer