Vragen Nicolaï (PvdD) over de begroting van Buiten­landse Handel en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


Indiendatum: 19 mrt. 2024

Inleiding

De United Nations International Organization for Migration heeft berekend dat er de komende 26 jaar 1,5 miljard klimaatvluchtelingen wereldwijd een migratiestroom zullen voeden.

https://publications.iom.int/s...

De Wereldbank becijferde dat naar verwachting in de zes werelddelen die zij onderzocht, in die periode 216 miljoen mensen zich wegens klimaatproblemen zullen gaan verplaatsen, en met name een trek naar de grote steden zullen gaan veroorzaken.

Als de hitte, water en voedseltekorten zodanig toenemen dat die landen onleefbaar worden, is te verwachten dat de migranten zich zullen gaan verplaatsen naar gebieden waar nog wel een leefbare situatie aan de orde is.

https://openknowledge.worldban...

Gedurende de laatste tien jaar zijn volgens de rapportage van de VN stormen, vloedgolven, droogte en andere weer-gerelateerde rampen verantwoordelijk voor gedwongen migratie van meer dan 21 miljoen mensen.

In 2030, dus over nog geen zes jaar, zal volgens het rapport 50% van de wereldbevolking in kustgebieden leven die te maken krijgen met vloedgolven, stormen en tsunamis.

In Bangladesh, waar een derde van de bevolking leeft aan de zinkende laagliggende kust, wordt de situatie onleefbaar. Meer dan dertien miljoen Bengalezen zullen in 2050 het land hebben verlaten.

In haar studie “Nomad Century’ wijst onderzoekster Gaia Vince er op dat de bevolkingsgroei in de komende decennia vooral zal plaatsvinden in de tropische werelddelen die het zwaarste getroffen worden door de klimaatramp zodat bewoners op zoek zullen gaan naar levensruimte elders.

Het Noordelijk halfrond zal juist de gevolgen ondervinden van een enorme vergrijzing en behoefte hebben aan het aantrekken van migranten.

Vraag 1

Deelt de minister het oordeel van de leden van de fractie van de PvdD dat als op tijd op die twee door Vince besproken ontwikkelingen door alle betrokken landen wordt ingespeeld, er een goede kans is om een vluchtelingenramp en door de klimaatramp veroorzaakte oorlogen te voorkomen.

Vraag 2

Is de minister bereid om met een nota te komen over de migratiecrisis die dreigt als de klimaatcrisis doorzet?

Vraag 3

Welke rol zal Nederland kunnen spelen om in Europees verband een beleid te ontwikkelen dat leidt tot implementatie van aanbevelingen van de United Nations International Organization for Migration?

Vraag 4

Is de regering bereid om te laten onderzoeken of er een vluchtelingenverdrag moet komen dat de positie regelt van klimaatvluchtelingen en de Kamer over de uitkomst daarvan te informeren?

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over nieuwe kerncentrales

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over de Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

Lees verder

    Learn More Doneer