Vragen Nicolaï (PvdD) over begro­tings­staten OCW 2024 en invoeren capa­ci­teits­fixus bachelor of ad-opleiding


Indiendatum: 12 mrt. 2024

Vragen Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

De Partij voor de Dieren heeft met interesse kennis genomen van de Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie enkele vragen.

1. De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft in het begrotingsdebat OCW in de Tweede Kamer op 18 januari 2024 een toezegging (p. 27) gedaan aan mevrouw Teunissen (PvdD) om te onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden om schoolpleinen te vergroenen. Dit onderzoek zou binnen een maand toegestuurd worden aan de Tweede Kamer. Is dit onderzoek inmiddels afgerond? Zo ja, dan zien wij graag het onderzoek graag tegemoet en dan horen wij graag van de minister wat haar vervolgstappen naar aanleiding van dit onderzoek zijn. Zo nee, dan horen we graag waarom dit onderzoek nog niet is afgerond.

De pechgeneratie zit nog steeds opgezadeld met een torenhoge schuld. Ook de rente op de schuld stijgt mee.

2. Waarom maakt de minister niet alsnog de afweging om de rente op 0% te zetten?

In de afgelopen jaren is het collegegeld voor studenten met bijna €500 gestegen, terwijl de basisbeurs van studenten niet meestijgt.

3. Is de minister voornemens om een bevriezing van de stijging van het collegegeld in te voeren om studenten niet op nog hogere kosten te jagen?

De minister geeft in het debat in de Tweede Kamer aan dat hij niet voornemens is om een apart financieringsfonds in te dienen om meer toezicht te realiseren voor gelden van derden, die bijvoorbeeld komen van Tata Steel en Shell (die acht universitaire leerstoelen financiert).

4. Erkent de minister de zorgen die de Partij voor de Dieren heeft voor de mogelijke beïnvloeding van het (fossiele) bedrijfsleven op de wetenschap? En daarmee op de zuiverheid van de wetenschap zelf?

5. Is de minister voornemens om op andere manieren toezicht te houden op de onafhankelijkheid van de wetenschap, behalve het waarborgen van de ‘interne processen’? Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (eerstekamer.nl) p.12

Door een fout van het Wageningen Economic Research (WEcR) zijn de kosten voor het subsidiëren van schoolfruit verkeerd berekend. Minister Adema stelt in een brief aan de Tweede Kamer: “Vanaf 13 november 2023 leveren vier erkende leveranciers al schoolfruit/-groente aan circa 1.300 scholen. Voor de overige circa 1.600 scholen ben ik op zoek naar een passende oplossing om deze scholen zo spoedig mogelijk van schoolfruit/-groente te kunnen voorzien.”

6. Welke passende oplossingen zijn er gevonden of op welke termijn worden die verwacht?

7. Worden al deze 1600 scholen inmiddels voorzien van schoolfruit? Zo nee, waarom niet en op welke termijn kan daar wijziging in worden gebracht?

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers over begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2024

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over huisvesting en mantelzorg

Lees verder

    Learn More Doneer