Vragen Nicolaï (PvdD) met betrekking tot de verlenging van de Tijde­lijke wet Coron­a­Melder


Indiendatum: mrt. 2022

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit, houdende de verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, hebben de leden van de PvdD de volgende vragen.

Vraag 1

De motivering voor de verlenging is bijzonder kort: “Gelet op het hoge aantal besmettingen en de recente versoepelingen is de inzet van de CoronaMelder op dit moment nog steeds aangewezen.”

Vraag 1a

Op welke wijze is de vraag of besmetting met het corona-virus onder de huidige omstandigheden een ernstig gevaar voor de volksgezondheid inhoudt in de afweging omtrent de noodzaak en proportionaliteit van de verlenging betrokken?

Vraag 1b

Deelt de minister de opvatting van de leden van de PvdD dat het faciliteren van een van overheidswege verstrekte app die de bewegingen van de persoon monitort met het oog op het mogelijk besmetten van anderen, met de nodige voorzichtigheid dient te geschieden omdat dit zou kunnen worden beschouwd als een opmaat naar een zogeheten surveillancemaatschappij?

Vraag 1c

Welke dringende belangen die betrekking hebben op de noodzaak om een op dit moment heersende epidemie te beperken, doen zich naar het oordeel van het kabinet voor die zo ernstig zijn dat zij het verlengen van de tijdelijke wet op de CoronaMelder noodzakelijk maken?

Vraag 2

In het RIVM-briefrapport 2021–0092, getiteld «CoronaMelder: modelstudie naar effectiviteit. Digitaal contactonderzoek in bestrijding van COVID-19» wordt op pagina 3 opgemerkt dat in de periode van vier maanden van het onderzoek het volgende is gebleken: «De R-waarde (het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen dat een persoon veroorzaakt) was 12,7 procent lager door de combinatie van testen, het reguliere bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder. De bijdrage van de app aan dit percentage is 0,3 procent. In de onderzochte periode gebruikte 16 procent van de Nederlanders de app.»

Vraag 2a

Als de bijdrage van de app blijkens het onderzoek nog geen 0,3% bedraagt, moet dan niet worden geconstateerd dat noodzaak en proportionaliteit van de voorgestelde verlenging ontbreekt?

Vraag 2b

Niet valt te ontkennen dat 0,3% bijdrage altijd nog meer is dan als de CoronaMelder er niet zou zijn. Als daarin voldoende grond zou kunnen worden gevonden om de CoronaMelder te handhaven, dat zou dat tot de bizarre redenering leiden dat er grond is om die CoronaMelder eeuwig te handhaven. Acht de minister zo’n redenering aanvaardbaar?

Vraag 3

Het rapport ‘evaluatie CoronaMelder’ van 28 mei 2021 heeft als ondertitel “Een kleine maar merkbare toegevoegde waarde tijdens de lockdown, met een groter potentieel bij een heropende samenleving”.

Inmiddels is de samenleving al enige tijd heropend en is er sprake van een explosie van besmettingen blijkend uit testen van personen die een test hebben aangevraagd.

Vraag 3a

Welk percentage van degenen die een test hebben aangevraagd, betreft personen zonder klachten?

Vraag 3b

Welk percentage van de inwoners van Nederland met een leeftijd boven de 12 jaar had in 2022 de app ‘aanstaan’.

Vraag 3c

Heeft het kabinet na de rapporten van mei 2021 nader onderzoek laten verrichten naar de effectiviteit van de CoronaMelder?