Vervolg­vragen Nicolaï (PvdD) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parle­men­taire behan­deling


Indiendatum: 26 sep. 2023

De beantwoording van de vragen door de minister in de brief van 23 augustus 2023 geeft de leden van de PvdD aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.

De leden van de PvdD onderschrijven uw oordeel dat de rechter zelf beslist over hoe indringend hij zal toetsen. Maar in de motie 36 194 N geeft de Kamer aan wat met de tekst van artikel 58cb aanhef en onder b van de Wet publieke gezondheid is beoogd en vraagt zij de regering te bevestigen dat zij die interpretatie onderschrijft.

De vraag was niet of te verwachten is dat de rechter bij toepassing van die bepaling zal beoordelen of de Minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregelen en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen. De vraag is of de regering onderschrijft dat het betreffende artikel zo gelezen moet worden, dat zo’n boordeling van de rechter wordt verlangd.

Gelet op het dictum van de motie blijft het van belang op die vraag van de minister een antwoord te verkrijgen.

Wat betreft motie 36 194 W geeft u te kennen dat u “op dit moment” niet voornemens bent om op een wettelijk verbod in te zetten. Voorts zegt u toe dat – als andere middelen niet succesvol kunnen worden ingezet – u de inzet van “andere middelen” zal overwegen.

Blijkens het dictum van de motie wordt van u gevraagd te bevorderen dat de exploitant geen vaccinatiebewijs “mag” eisen.

Indien uw antwoord zo zou moeten worden opgevat dat u op voorhand aangeeft dat ook indien niet langs andere weg een oplossing kan worden bereikt, het treffen van een wettelijke verbod om via de privaatrechtelijke weg een vaccinatiebewijs te vereisen niet aan de orde zal komen, zou dat inhouden dat u de motie niet uitvoert.

Graag ontvangen de leden van de PvdD een expliciete bevestiging dat zo’n verbod door u niet op voorhand wordt uitgesloten als overleg onvoldoende oplevert.

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Lees verder

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) over het vervolgtraject invulling slavernijverleden

Lees verder

    Learn More Doneer