Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over nulmeting recht­spraak


Indiendatum: 24 nov. 2020

De fractie van de PvdD heeft met instemming geconstateerd dat de minister met haar van oordeel is dat het de voorkeur verdient om na een periode waarin ontwikkelingen op het punt van de rechterlijke toetsing zichtbaar zijn geworden, “een kwalitatieve analyse te maken naar de wijze waarop de rechtspraktijk zich onder het nieuwe stelsel ontwikkelt”, met name van “het gebruik van open normen in het omgevingsrecht en de gevolgen daarvan voor de rechtsbescherming”.

De fractieleden achten het met de minister van belang dat een voorstel voor de te verrichten analyse wordt ontwikkeld en dat dit voorstel met de Kamer zal worden gedeeld.

Blijkens de reactie van de minister zal de in te stellen evaluatiecommissie worden gevraagd om zo’n voorstel te ontwikkelen.

Graag verneemt de fractie van de PvdD of de minister bereid is om de contouren voor de analyse die de fractieleden hebben geformuleerd aan de evaluatiecommissie te doen toekomen in het kader van haar verzoek om het voorstel te ontwikkelen en of zij bereid is om de commissie te vragen om die contouren bij het ontwikkelen van haar voorstel te betrekken.