Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over de brief Kuipers over de moties 36 194 N & Motie 36 194 (vervan­gende motie onder letter O)


Indiendatum: 11 jul. 2023


Opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdD naar aanleiding van de brief van de minister van VWS waarin hij ingaat op de moties van het lid Nicolaï

Motie 36 194 N

De leden zijn verheugd dat u uitdrukkelijk aangeeft dat de rechter zelf mag beslissen hoe indringend hij de motivering zal beoordelen. Begrijpen de leden het goed dat u bij de toetsing van de motivering mede het oog heeft op het in de motie omschreven “beoordelen of de Minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregelen en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen”?

Motie 36 194 vervangende motie onder letter O

Uit uw brief leiden de leden af dat u – zoals in de motie is gevraagd – stappen zal ondernemen die ertoe kunnen leiden dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs zal eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien. Blijkens uw brief zou u eerst nagaan of via de bewindspersoon onder wie de betreffende sector valt, stappen kunnen worden ondernomen die in overleg leiden tot afspraken op dat gebied. De motie vraagt echter ook dat als die door u aangegeven weg niet tot resultaten leidt, door u dient te worden bevorderd dat de exploitant dat vaccinatiebewijs niet “mag” eisen. Daartoe zal u dan via een wettelijke regeling stappen moeten ondernemen. Begrijpen de leden uit uw antwoord dat u dat in zo’n geval niet uitsluit maar dat u voorshands de weg kiest zoals door u aangegeven?

De leden zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten van de Staat

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over de stand van zaken hersteloperatie toeslagen en motie Prast c.s. over de gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen

Lees verder

    Learn More Doneer