Nadere vragen Nicolaï (PvdD) inzake Tijde­lijke wet onder­zoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyber­pro­gramma, bulk­da­tasets en overige speci­fieke voor­zie­ningen


Indiendatum: 9 feb. 2024

Nadere vragen van de leden van de fractie van de PvdD n.a.v. de nota naar aanleiding van het verslag (Ontvangen 24 januari 2024) inzake de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

Vraag 1

U schrijft (pag. 31) “Gegevens verkregen uit de bevoegdheid tot verkenning op de kabel zijn overigens uitgesloten van gebruik voor het inlichtingenproces’.

Vraag 1a

Geldt dat wettelijke verbod ook voor gebruik van die gegevens door een buitenlandse zusterdienst, die deze van de Nederlandse dienst in handen heeft gekregen? Zo ja, uit welk voorschrift blijkt dat?

Vraag 1b

Zo nee, impliceert dit dan dat de Nederlandse dienst niet kan voorkomen dat persoonsgegevens (zoals onder meer inloggegevens, bankbetalingen enz.) die met de zusterdienst gedeeld zijn, voor het inlichtingenproces gebruikt kunnen worden of voor (andere) doelen waarvoor dat gebruik naar Nederlands recht niet is toegestaan?

Vraag 2

Zien de leden van de fractie van de PvdD het goed dat als eenmaal gegevens gedeeld zijn met een zusterdienst er door de Nederlandse dienst geen juridische sancties of maatregelen kunnen worden getroffen die ertoe leiden dat de gegevens die zusterdienst heeft verkregen, worden vernietigd?

Vraag 3

De leden van de fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de informatie die hen over de uitvoeringsstoets is verstrekt.

Vraag 3a

Hebben de leden daaruit kunnen afleiden dat er tussen de diensten en de toezichthouders overleg is geweest over de interpretatie van wettelijke vereisten en dat de diensten en de toezichthouders inmiddels op één lijn zitten?

Vraag 3b

Zo nee, welke geschillen over de reikwijdte en de omvang van de rechtmatigheidseisen waaraan de diensten dienen te voldoen bij het gebruik van de in het ontwerp toegekende nieuwe bevoegdheden, bestaan er dan nog tussen de diensten en de toezichthouders?

Vraag 4

In artikel 13 wordt beroep geopend tegen beslissingen van het CTIVD en de TIB.

vraag 4a

Welk procesrecht is van toepassing op dat beroep?

Vraag 4b

Kan een private organisatie zich als partij melden bij een ingesteld beroep? Zo nee, waaruit blijkt dat?

Vraag 4c

Kan de rechter in zijn uitspraak op een beroep bevelen dat op onrechtmatige wijze verkregen persoonsgegevens dienen te worden vernietigd?

Vraag 4d

Welke gevolgen heeft zo’n vernietiging voor de gegevens die inmiddels aan een zusterdienst zijn verstrekt?