Bijdrage Nicolaï (PvdD) over corona-app Coron­a­melder


Indiendatum: 19 jan. 2021

Inbreng Partij voor de Dieren inzake Toezegging T02996 (website coronamelder):

1. De letterlijke conclusies die in het rapport van de veldtest werden vermeld, staan niet als zodanig op de website bij de faq ‘hoe betrouwbaar is de app’.

2. Degene die de app downloadt wordt niet geïnformeerd dat er een website is, waarop informatie te vinden is over onder meer de betrouwbaarheid van de app.

Beide punten acht de fractie niet in overeenstemming met de toezegging. Gevraagd wordt of de minister bereid is dit aan te passen