Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over contou­rennota herziening mijn­bouw­stelsel


Indiendatum: 30 jan. 2024

De leden van de PvdD-fractie hebben nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het verslag dd 8 januari 2023 inzake de contourennota herziening mijnbouwstelsel

De leden onderschrijven – zoals in antwoord op vraag 5 door u is aangegeven – dat het de eigen verantwoordelijkheid is van een aanvrager of vergunninghouder om op de hoogte te zijn en blijven van de effecten van het klimaatbeleid op zijn toekomstige rechtspositie.

In het kader van artikel 1 EP EVRM en van het recht op nadeelcompensatie komt schade die voorzienbaar was niet voor vergoeding in aanmerking.

Om die reden achten de leden het van belang dat de overheid bij een beslissing omtrent een vergunning voor handelingen die klimaatschade kunnen opleveren, uitdrukkelijk aangeeft dat de vergunninghouder er rekening mee dient te houden dat de klimaateisen waaraan de overheid dient te voldoen, in de (naaste) toekomst mee kunnen brengen dat zij de rechtspositie van vergunning houder nadelig zal wijzigen. Op die wijze wordt uitgesloten dat de vergunninghouder in de toekomst zich op het standpunt kan stellen dat hij die aantasting niet heeft (kunnen) voorzien.

Vraag 1

Waarom wordt met zo’n waarschuwing – zoals u schrijft – “de eigen verantwoordelijkheid (van de ondernemer) deels verplaatst naar de overheid”? In situaties waarin geen uitdrukkelijke waarschuwing is gegeven, dient de ondernemer toch nog steeds oplettend te zijn en blijven nadelige wijzigingen van zijn rechtspositie die hij heeft kunnen voorzien toch voor zijn risico?

Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving van de Rijksoverheid stelt in de door hem uitgegeven ‘Handreiking eigendomsrecht onder het EVRM’ (https://www.kcbr.nl/sites/default/files/2022-05/handreiking_eigendomsrecht.pdf) het volgende (onderstreping toegevoegd):

“Bij de vraag of een inmenging in eigendomsrechten gerechtvaardigd kan worden, speelt de vraag in hoeverre men zich op de beleidswijziging heeft kunnen voorbereiden. Dit raakt zoals hierboven aangegeven ook aan de fair balance-test. Tijdige aankondiging van een maatregel draagt bij aan de voorzienbaarheid en dus aan de juridische houdbaarheid van de maatregel en is dus van groot belang.

Tip: de voorzienbaarheid voor betrokkenen is een belangrijk element. Zorg er daarom voor dat zij voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe maatregel.”

Vraag 2

Volgt hieruit niet – zoals de leden ook betogen – dat het juist van belang is dat de overheid de door de leden bedoelde waarschuwing geeft?

In de Handleiding nadeelcompensatie van het ministerie van Bzk wordt in paragraaf 5.3 ingegaan op het voorzienbaarheidsvereiste (https://zoek.officielebekendma...).

Vraag 3

Deelt u het oordeel van de leden dat ook uit het daar gestelde blijkt dat het van belang is om een aanvrager of houder van een vergunning te waarschuwen dat nadelige wijziging van zijn rechtspositie voorzienbaar is wanneer de voor de overheid geldende klimaateisen in de (naaste) toekomst daartoe nopen.

De handreiking stelt ook nadrukkelijk dat “het zo kan zijn dat de koper of ondernemer expliciet door de overheid of de initiatiefnemer van een project op de hoogte was gebracht van de toekomstige ontwikkelingen.

Wanneer blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aankoop of investering op de hoogte was van de toekomstige nadelige ontwikkelingen, wordt ook risicoaanvaarding aangenomen”.