Motie van Nicolaï om brief­stemmen voor iedereen mogelijk te maken


PvdD acht brief­stemmen alleen voor 70+'ers is in strijd met gelijk­heids­be­ginsel

2 februari 2021

35 654

J

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19)

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 26 januari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat de regering heeft aangegeven dat het logistiek niet mogelijk zou zijn om voor de verkiezingen in maart 2021 briefstemmen voor iedere kiezer mogelijk te maken,

Overwegende dat er een kans bestaat dat zich een situatie gaat voordoen waarin de verkiezingen moeten worden uitgesteld in verband met de Covid-19-epidemie,

Overwegende dat als er geen logistieke onmogelijkheid meer is om briefstemmen voor iedere kiezer mogelijk te maken, het wenselijk is dat de regering heroverweegt of die mogelijkheid kan worden ingevoerd om ook andere kwetsbaren te beschermen,

Verzoekt de regering om te onderzoeken of bij uitstel van de verkiezingen de wet met spoed kan worden aangepast teneinde uitsluitend voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 voor eenieder de mogelijkheid te openen om per brief te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

Fractie Otten, PvdD, SP, OSF

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid

Lees verder

Gewijzigde motie Nicolaï c.s. om het OMT om advies te vragen over verkiezingen in maart

Lees verder

    Learn More Doneer