Motie Nicolaï c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen


20 februari 2021

35 732 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV- 2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

F MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 19 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat invoering van een avondklok één van de meest vergaande ingrepen in het maatschappelijke en prive-leven betreft,

Overwegende dat de Raad van State adviseerde om — anders dan oorspronkelijk was voorgesteld —- de regeling van de beperking van het vertoeven in de open lucht in de Twm op te nemen, opdat 58b van die wet van toepassing is en de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit uitdrukkelijk gelden,

Overwegende dat toetsing of een voorgenomen invoering van een avondklok voldoet aan die eisen in een democratische rechtsorde dient toe te komen aan beide Kamers van de Staten-Generaal,

Overwegende dat het wenselijk is dat indien op grond van artikel 58j, onder f Twm een avondklok wordt ingesteld of een bestaand besluit tot instelling daarvan wordt verlengd of gewijzigd, dat besluit van rechtswege vervalt indien de Eerste Kamer binnen een week na de overlegging als bedoeld in artikel 58c, tweede lid Twm besluit niet daarmee in te stemmen,

Verzoekt de regering dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag

Nicolaï
Janssen
Baay-Timmerman
Raven
Van Dijk


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Nanninga, Forum, Fractie Otten, PvdD, SP, GL, PvdA, SGP, PVV

Tegen

ChristenUnie, VVD, OSF, CDA, D66

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie Nicolaï c.s. om het OMT om advies te vragen over verkiezingen in maart

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport

Lees verder

    Learn More Doneer