Motie Samenhang Crises


25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de motie-Schuurman c.s. stelt dat de kredietcrisis in samenhang met andere crises leert dat wereldomspannende problemen om een gecoördineerd optreden vragen,

overwegende, dat duurzame oplossing van deze problemen een breed gedragen analyse behoeft,

overwegende, dat deze analyse een «comprehensive approach» vereist en dat ook onder meer de vraagstukken van schaarste (voedsel, energie) en klimaat nadrukkelijk een rol spelen, en daarbij moeten worden betrokken,

verzoekt de regering de Kamer te rapporteren welke initiatieven ze heeft ontplooid en voornemens is te ontplooien, zowel nationaal als internationaal, om te komen tot de ontwikkeling van scenario’s waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in samenhang worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kuiper
Kox
Vliegenthart
Nagel
De Lange
Van Boxtel
Thissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSFen50PLUS

Tegen

VVD, SGP, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Intrinsieke Waarde

Lees verder

Motie Milieubelastende Subsidies

Lees verder

    Learn More Doneer