Motie Reali­satie EHS


5 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, conform het oorspronkelijk plan,

constaterende, dat het Natuurpact 48.500 ha minder natuur realiseert dan oorspronkelijk beoogd,

verzoekt de regering de Kamer te informeren op welke termijn en vanuit welk budget zij beoogt de EHS inclusief verbindingszones te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
Thissen
Slagter-Roukema
Vos


Status

Verworpen

Voor

50Plus, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinksenChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Lees verder

Motie Heffing op Arbeid

Lees verder

    Learn More Doneer