Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effec­ti­viteit van de maat­re­gelen


16 mei 2023

36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

N

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 16 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer met algemene stemmen een amendement heeft aanvaard dat erin voorziet dat in artikel 58cb aanhef en onder b de term “daadwerkelijk” is toegevoegd, zodat het toetsingscriterium “daadwerkelijk geschikt” is geworden;

overwegende dat daarmee is beoogd dat de rechter indringender kan toetsen of een maatregel geschikt kan worden geoordeeld dat als het toetsingscriterium “geschikt” in plaats van “daadwerkelijk geschikt” zou zijn geweest;

spreekt uit dat de bepaling zoals geamendeerd zo moet worden gelezen dat de minister bij het vaststellen van een maatregel moet aangeven waarom hij meent dat het daarmee beoogde doel daadwerkelijk bereikt wordt en dat in het kader van de doel-middelbeoordeling op evenredigheid de rechter moet beoordelen of de minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregel en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen;

verzoekt de regering te bevestigen dat zij deze interpretatie onderschrijft en de Kamer daarover binnen vier weken schriftelijk te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Baay


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Nicolai c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak

Lees verder

Motie-Nicolai c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs

Lees verder

    Learn More Doneer