Motie Nicolaï c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een confor­mi­teits­ver­klaring


11 februari 2020

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Nr. 34 986 Y

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Raad van State heeft geadviseerd om in de Omgevingswet een bevoegdheid op te nemen tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring die aangeeft dat een bouwplan voldoet aan de wettelijke regels indien dat plan zal worden uitgevoerd in een gebied waar geen wettelijke verplichting geldt voor het bouwen met vergunning;

overwegende, dat de regering heeft aangegeven dat de door de Raad van State bedoelde regeling niet nodig is;

verzoekt de regering, haar oordeel over dit punt uit het advies van de Raad van State in heroverweging te nemen als uit rechtspraak na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijkt dat het aanvragen van een bouwvergunning in zo’n geval niet leidt tot een voor beroep vatbare beschikking,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, PvdA, Forum, Fractie Otten, SP, 50Plus, D66, dePvdA

Tegen