Gewij­zigde motie-Nicolaï over finan­ciële compen­satie voor lagere overheden ivm onvol­ko­men­heden in het DSO


7 maart 2023

FE1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTERS FD

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat geen volledige zekerheid bestaat dat het DSO bij invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 aan alle eisen zal voldoen;

overwegende dat het Rijk verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het DSO; overwegende dat het als gevolg van onvolkomenheden in het DSO zal kunnen voorkomen dat het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke beslistermijn zal kunnen beslissen of dat bij grotere projecten vertragingen kunnen ontstaan die tot schade leiden voor de initiatiefnemer;

overwegende dat lagere overheden die als gevolg van onvolkomenheden in het DSO met schadeclaims te maken krijgen of hoge financiële lasten zullen ervaren in verband met het niet tijdig beslissen op aanvragen, in zulke gevallen de dupe worden van het falen van het DSO;

verzoekt de regering om de financiële lasten of schadeverplichtingen van lagere overheden die het gevolg zijn van aan het Rijk toe te rekenen onvolkomenheden in het DSO voor rekening van het Rijk te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Janssen

Kluit

OttenStatus

Verworpen

Voor

Frentrop, FVD, Fractie Nanninga, Fractie Otten, PvdA, PvdD, SP, GL, OSF

Tegen