Vragen Nicolaï (PvdD) met betrekking tot de Brief van de minister voor VRO over de program­ma­tische aanpak voor de porte­feuille Volks­huis­vesting en Ruim­te­lijke Ordening


Indiendatum: mrt. 2022

De leden van de PvdD zijn verheugd dat de minister aankondigt dat de opgaven waarvoor Nederland zich gesteld ziet met betrekking tot de klimaatcrisis en het oplossen van het tekort aan woningen vereist dat de Rijksoverheid meer regie zal moeten gaan voeren.

Met belangstelling zien de leden uit naar de plannen op dit punt voor zover deze betrekking hebben op het terugdringen van (intensieve)veeteelt- en pluimveebedrijven en het benutten van grond voor natuur en woningbouw.

Reeds op voorhand hebben de leden de volgende vragen.

Vraag 1

Kan de minister in de brieven die hij aankondigt ingaan op de vraag via welke instrumenten bereikt kan worden dat (intensieve)veeteelt- en pluimveebedrijven in het landelijk gebied wordt teruggedrongen en deze gebieden benut zullen kunnen worden voor het creëren van natuurgebieden en woningbouw?

Vraag 2

Hoe verhoudt zich tot de wens en noodzaak van rijksregie het gegeven dat de minister heeft aangekondigd dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet zal gaan gelden, welke wet juist uitgaat van het terugdringen van rijksregie en het prioriteren van planvorming op decentraal niveau. De minister schrijft: “voor meer regie vanuit het Rijk verwacht ik dat het huidige instrumentarium echter onvoldoende is”. Kan de minister aangeven in hoeverre de invoering van de Omgevingswet zal leiden tot een verder terugdringen van rijksregie in plaats van versterking van de rijksregie?

Vraag 3

Deelt de minister de opvatting van de leden van de PvdD dat het uitgangspunt van de Omgevingswet dat planvorming op decentraal niveau de voorkeur verdient en rijksregie geen prioriteit mag krijgen, door de ontwikkelingen achterhaald is? Ook het kabinet acht het immers noodzakelijk dat de klimaatcrisis adequaat wordt aangepakt en dat “een visie van de verschillende bewindspersonen in het fysieke domein” aan de orde dient te komen.