Vervolg­vragen Nicolaï (PvdD) over het vervolg­traject invulling slaver­nij­ver­leden


Indiendatum: 26 sep. 2023

De leden van de PvdD hebben de volgende vragen.

Vraag 1

In de reactie op het rapport van de bevindingen van de Dialooggroep Slavernijverleden ‘ketenen van het verleden’ heeft het kabinet aangegeven de komende jaren onder meer in te zetten op - zoals het wordt genoemd - “erkennen en herdenken”.

Inmiddels zijn excuses aangeboden en in de brief over het vervolgtraject wordt ingegaan op de inrichting van het vervolgtraject.

Kunt u aangeven welke aanbevelingen van de dialooggroep in het vervolgtraject zijn begrepen en welke niet?

Vraag 2

De eerste aanbeveling van de dialooggroep luidt: “Erken bij wet dat de slavenhandel en slavernij die tussen de zeventiende eeuw en 1 juli 1863 direct of indirect onder Nederlands gezag hebben plaats gevonden, misdrijven tegen de menselijkheid waren”.

Wordt overwogen om die aanbeveling uit te voeren? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn. Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Aanbeveling 7 van de dialooggroep luidt: “Draag zorg voor voldoende en structurele financiering van herstelmaatregelen waardoor duurzaam geïnvesteerd kan worden in het verminderen van de gevolgen van het slavernijverleden”.

Vraag 3a

Op welke wijze en op welke termijn zal aan die aanbeveling tegemoet worden gekomen?

Vraag 3b

Vindt er met de landen binnen het Koninkrijk, Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en met Suriname overleg plaats over herstelmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten van dat overleg?

Vraag 4

Deelt u het oordeel van de dialooggroep dat onderzoek naar de slavernij in Oost-Indië wenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen worden daartoe ondernomen?

Interessant voor jou

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

Lees verder

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie

Lees verder

    Learn More Doneer