Motie Nicolaï (PvdD) over trans­pa­rante en volledige infor­matie bij instal­latie Coron­a­Melder-app


Recht op volledige infor­matie over nut en noodzaak corona-app

6 oktober 2020

Motie 35 538, letter H

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ

Voorgesteld 6 oktober 2020 De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de Ethische analyse van de COVID-19 notificatie-app is aangegeven dat bij het kiezen of men gebruik gaat maken van Corona- Melder vrijwilligheid en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid voorop moet staan;

overwegende, dat dit vereist dat juiste, transparante en volledige informatie dient te worden gegeven over het nut en de werking van CoronaMelder aan degene die overweegt de app te installeren;

constaterende, dat uit de veldtest d.d. 8 juni 2020 die in opdracht van de Minister van VWS is uitgevoerd blijkt: «de betrouwbaarheid van de app is rond de 70–75%»;

constaterende, dat uit de veldtest ook blijkt: «van alle afgegeven notifi- caties is 59% onterecht»;

constaterende, dat uit het verkrijgen van een notificatie (aangenomen dat deze juist was) niet kan worden afgeleid dat de betrokkene gedurende minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon is geweest, maar slechts dat diens telefoon zich gedurende die tijd binnen 1,5 meter afstand van een telefoon van een besmet persoon heeft bevonden;

constaterende, dat de betrokkene vrij is om af te zien van het installeren en gebruiken van CoronaMelder en door niemand onder druk mag worden gezet;

constaterende, dat de notificatie leidt tot een advies dat de betrokkene geacht wordt op te volgen ook al kunnen bij niet-opvolging juridisch geen maatregelen tegen de betrokkene genomen worden;

overwegende, dat de in deze vijf punten vervatte informatie van belang is voor degene die voor de keuze staat of hij CoronaMelder zal installeren en gebruiken,

verzoekt de regering om de in deze vijf punten vervatte informatie op te nemen bij de informatie over nut en werking van CoronaMelder die in beeld komt bij het installeren van de app

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Forum, Fractie Otten, PvdD, PVV, deOSF

Tegen