Motie Nicolaï (PvdD) over uitstel inwer­king­treding wets­voorstel tot er voldoende test­ca­pa­citeit aanwezig is


Corona-app is minder effectief wanneer niet getest kan worden

6 oktober 2020

35538, letter H

MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ

Voorgesteld 6 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is voor degene die een notificatie krijgt via CoronaMelder dat hij zich zo snel mogelijk kan laten testen;

overwegende, dat zolang geen testresultaat is verkregen de persoon en degenen die tot diens huishouding behoren in grote onzekerheid verkeren en onder emotionele druk komen te verkeren;

overwegende, dat bij het ontbreken van voldoende testcapaciteit voorkomen moet worden dat mensen ervoor kiezen CoronaMelder te de-installeren om te voorkomen dat zij bij een notificatie in een dwangpositie komen te verkeren omdat zij langdurig in thuisquarantaine zouden moeten gaan aangezien geen spoedig testresultaat is te verkrijgen;

overwegende, dat CoronaMelder oorspronkelijk bedoeld was om ertoe te leiden dat personen die nog geen Covid-19-symptomen vertonen zich zo snel mogelijk laten testen indien zij in aanraking zijn geweest met een besmet persoon;

overwegende, dat het om bovengenoemde redenen onwenselijk is om CoronaMelder in werking te stellen zolang wegens onvoldoende testcapaciteit niet kan worden geadviseerd om bij notificatie zo snel mogelijk een test te laten afnemen;

verzoekt de regering de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet notificatie- applicatie covid-19 uit te stellen tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is om te garanderen dat binnen 3 dagen een testresultaat kan worden verkregen,

en gaat over tot de orde van de dag. Nicolaï


Status

Verworpen

Voor

Forum, Fractie Otten, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Nicolaï (PvdD) over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app

Lees verder

Motie Nicolaï (PvdD) om stemmen per brief voor iedereen mogelijk te maken

Lees verder

    Learn More Doneer