Motie Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid


Toetsing van beroep op 5e lid artikel 58p Wet Publieke gezondheid dient te geschieden door Neder­landse auto­ri­teiten bij binnen­komst in NL

12 januari 2021


35 695 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

E MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ

Voorgesteld 8 januari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat het ongewenst is dat indien degene die het grondgebied van Nederland als eigen land wil betreden zich beroept op het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid, de toetsing of dat beroep gewettigd is, in handen zou liggen van de vervoerder en niet van de Nederlandse overheid;

Overwegende dat mede gelet op het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van het Vierde Protocol bij het EVRM en het vierde lid van artikel 12 IVBPR, het wenselijk is dat in concreto de toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid dient te geschieden door de Nederlandse autoriteiten bij binnenkomst in Nederland;

Verzoekt de minister om ter toelichting van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid aan de vervoerder en alle andere bij de toepassing betrokkenen schriftelijk aan te geven dat in concreto de toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid dient te geschieden door de Nederlandse autoriteiten bij binnenkomst in Nederland

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï


Status

Aangenomen

Voor

Forum, Fractie Otten, ChristenUnie, PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV, PvdA

Tegen

VVD, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie-Nicolaï (PvdD) over het toelichten van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheidszorg

Lees verder

Motie van Nicolaï om briefstemmen voor iedereen mogelijk te maken

Lees verder

    Learn More Doneer