Gewij­zigde motie Nicolaï c.s. om het OMT om advies te vragen over verkie­zingen in maart


OMT zou moeten adviseren over de vraag of het verant­woord is de verkie­zingen in maart te orga­ni­seren met oog op verspreiding COVID-19

2 februari 2021

M

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid- 19)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ TER VERVANGING VAN DE MOTIE DIE IS GEPUBLICEERD ONDER LETTER I

Voorgesteld 23 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat het van belang is dat het OMT gevraagd wordt te adviseren over de vraag wat het effect op de verspreiding van Covid-19 zal zijn van het realiseren van de verkiezingen in maart 2021,

Verzoekt de regering om op korte termijn bij het OMT advies in te winnen over de vraag wat het effect op de verspreiding van Covid-19 zal zijn van het realiseren van de verkiezingen in maart 2021,

en wekelijks aan het OMT te vragen het advies te actualiseren naar de stand van zaken op dat moment, en deze adviezen met de Eerste Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen