Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over de stand van zaken herstel­ope­ratie toeslagen en motie Prast c.s. over de gelijk­stelling van kinderen en pleeg­kin­deren


Indiendatum: 11 jul. 2023


Nadere vragen PvdD Stand van zaken hersteloperatie toeslagen en motie Prast c.s.

Vraag 1

Moeten de leden uit de beantwoording afleiden dat u ontkent dat het belastingstelsel uitgaat van gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen?

Zo ja, op grond van welke redenering komt u tot die ontkenning? Zo nee, is dan volgens u sprake van gelijkstelling indien voor een pleegkind bij toepassing van artikel 2.11, tweede lid onder a geen recht op uitkering ontstaat, dat wel zou zijn ontstaan als het kind een wettig kind van de ouder zou zijn geweest?

Vraag 2

In de bestuursrechtspraak is aanvaard dat onder omstandigheden moet worden afgeweken van een wettelijk voorschrift indien toepassing van de wet zou leiden tot schending van een fundamenteel rechtsbeginsel en die schending bij de totstandkoming van die wet niet is voorzien.

Is voorzien dat toepassing van artikel 2.11, tweede lid onder a ertoe kan leiden dat een pleegkind een uitkering wordt ontzegd die wel zou zijn toegekend indien het kind een wettig kind zou zijn geweest? Zo ja, waar leidt u dat uit af? Zo nee, acht u het dan aanvaardbaar dat een rechter in zo’n geval de weigering van de uitkering aan een pleegkind onrechtmatig oordeelt, immers in strijd met het gelijkheidsbeginsel dan wel het evenredigheidsbeginsel?

Vraag 3

Terecht wijst u erop dat in het verleden bij beleidsbesluit regelingen zijn getroffen, waarvan de Algemene Rekenkamer heeft geoordeeld dat een wettelijke grondslag voor toekenningen heeft ontbroken. Geldt dat verwijt ook indien u zou aankondigen dat een aanpassing van de wet wordt voorbereid om aan de ongelijke behandeling van kinderen en pleegkinderen een einde te maken en dat in de aanloop daartoe bij beleidsbesluit c.q. toepassing van de hardheidsclausule de betreffende ‘fout’ in de wettelijke regeling wordt hersteld? Zo ja, op grond van welke gegevens komt u tot dat oordeel? Bent u bereid daarover met de Algemene Rekenkamer in overleg te treden?

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over de brief Kuipers over de moties 36 194 N & Motie 36 194 (vervangende motie onder letter O)

Lees verder

Vragen Nicolaï, Koffeman en Visseren-Hamakers (PvdD) over het door de VS leveren van clusterbommen aan Oekraïne

Lees verder

    Learn More Doneer