Wet Dieren in het koninkrijk


21 juni 2016

MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

- overwegende, dat de Wet Dieren niet geldt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

- overwegende, dat de openbare lichamen een autonome verordenende bevoegdheid hebben voor onderwerpen die niet door de nationale wetgever zijn geregeld maar dat er thans geen eilandelijke verordeningen voor dierenwelzijn zijn, overwegende, dat een goede behandeling van dieren een algemeen belang vertegenwoordigt,

- overwegende, dat het besluit tot legislatieve terughoudendheid er niet toe zou moeten leiden dat de beschermingsregimes voor dieren binnen Nederland sterk uiteenlopen,

verzoekt de regering de verschillen tussen beschermingsregimes voor dieren in het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland en hun uitwerking in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen